Χωρίσματα

Χωρίσματα

Πριν την εγκατάσταση των χωρισμάτων, πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη μονωτική ταινία στα άκρα των πλαϊνών όψεων με σκοπό τη διασφάλιση της σύνδεσης των πλαϊνών όψεων με τους τοίχους, τα πατώματα και τα ταβάνια χωρίς μετάδοση κρουστικών ήχων.