Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας των μονωτικών υλικών (τιμές λ σε W/mK, που χαρακτηρίζουν το υλικό) χρησιμεύουν για τον υπολογισμό της μέγιστης θερμικής διαπερατότητας των κατασκευών (τιμές U σε W/m2K).

 Στις 30 Μαρτίου 2010 υπογράφηκε ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων), σύμφωνα με το Νόμο 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91

ΚΕΝΑΚ: ΦΕΚ B 407/2010 (9 Απριλίου 2010)

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμικής διαπερατότητας ορίζονται για τέσσερις κλιματικές ζώνες και είναι οι εξής:

Τιμές θερμικής διαπερατότητας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων)

U (W/m2K)Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη ΓΖώνη Δ

Τοιχοποιία

 

Εξωτερικοί τοίχοι

 

0,60,5 0,45 0,40

Οροφή

 

ΣκεπήΕπίπεδη οροφή

 

0,50,450,40

0,35

Δάπεδο pilotis

 

Δάπεδα

 

0,50,450,4

0,35