ΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Floating floor with RMW

Σε μία κατασκευή το δάπεδο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, να μπορεί να παρέχει στους χρήστες:

- Σταθερότητα, ομαλότητα της επιφάνειας και ασφάλεια

- Ακουστική προστασία, ιδίως από τους κτυπογενείς θορύβους

- Θερμική προστασία

- Πυροπροστασία

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που οι κανονισμοί, τα νέα πρότυπα και οι σύγχρονες ανάγκες άνεσης και αειφορίας θέτουν σε κάθε κατασκευή, έχουν καταστήσει απαραίτητη την αναβαθμισμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και προδιαγραφή των ίδιων των δομικών στοιχείων που την αποτελούν. Για παράδειγμα, σε μία εκάστοτε κατασκευή, το δάπεδο οφείλει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, να μπορεί να παρέχει στους χρήστες - εκτός της αυτονόητης σταθερότητας και ομαλότητας της επιφάνειας:

- Ακουστική προστασία

- Θερμική προστασία

- Πυροπροστασία

            Η εφαρμογή του λεγόμενου «Πλωτού Δαπέδου» αποτελεί μία τεχνική που αξίζει να εξετάσουμε καθώς είναι σε θέση να απαντήσει αποτελεσματικά σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα καλούμενα και «Πλωτά», είναι δάπεδα τα οποία κατά βάση «αποσυνδέονται» δομικά από το οριζόντιο, φέρον δομικό στοιχείο (π.χ. πλάκα σκυροδέματος), συνήθως μέσω της παρεμβολής, στρώσης κατάλληλου μονωτικού υλικού. Όταν δε, η στρώση αυτή αποτελείται από μονωτικό υλικό με υψηλή ικανότητα ηχοαπορρόφησης – γνωστή και ως στρώση απόσβεσης ήχου – το πλωτό δάπεδο είναι σε θέση να παρέχει προστασία ενάντια στην πιο ενοχλητική ίσως μορφή θορύβου. Τον λεγόμενο κτυπογενή ή στερεόφερτο θόρυβο, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των δονήσεων/κραδασμών που προκαλεί η «κρουστική» πηγή του θορύβου στα σταθερά δομικά στοιχεία. Με απλά λόγια και κινδυνεύοντας να καταστούμε γλαφυροί ώστε να εξηγήσουμε έστω διαισθητικά την πρακτική πρόσληψη του εν λόγω θορύβου, μπορούμε απλά να φανταστούμε την εξής σκηνή: «Μόλις γυρίσατε σπίτι από τη δουλειά και ακριβώς εκείνη τη στιγμή που ξαπλώνετε στον καναπέ, ο  γείτονάς του πάνω ορόφου αποφάσισε να μετακινήσει τα έπιπλα του σαλονιού του φορώντας παράλληλα τις αγαπημένες του μπότες με το μεταλλικό τακούνι».

Πλωτό Δάπεδο

Μια αποτελεσματική και δημοφιλής επιλογή διεθνώς, ως στρώμα απόσβεσης κτυπογενή ήχου σε πλωτά δάπεδα, είναι οι ειδικοί Πετροβάμβακες Πλωτών Δαπέδων, οι οποίοι εμποδίζουν αποτελεσματικά τη μετάδοση του θορύβου, καθώς δρουν ακριβώς  στην πηγή δημιουργίας του, αποσυνδέοντας το σημείο κρούσης (πηγή θορύβου) από το φέρον/σταθερό δομικό στοιχείο (π.χ. πλάκα σκυροδέματος). Ο λόγος που ο συγκεκριμένος πετροβάμβακας εμποδίζει αποτελεσματικά τη μετάδοση του θορύβου αποσβένοντας τις προαναφερθείσες δονήσεις, έγκειται ακριβώς στην ινώδη, ανοικτή δομή του, η οποία με την ειδική διάταξη ινών που διαθέτει, παρέχει, τόσο την απαραίτητη αντοχή σε συμπίεση/θλίψη (για αποφυγή ανεπιθύμητης καθίζησης και ρωγμών λόγω των φορτίων άνωθέν του – π.χ. από αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα, τσιμεντοκονίες και τελική επικάλυψη κ.ο.κ.) όσο και την κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να δρα ηχοαπορροφητικά ως στρώμα απόσβεσης μεταξύ κονιάματος/τελικής επικάλυψης και δομικής πλάκας δαπέδου.

Φέρνοντας ένα σαφές παράδειγμα, εργαστηριακές μετρήσεις τoυ ομίλου Knauf  και της Knauf Insulation για συστήματα δαπέδων αποτελούμενα από πλάκα αναφοράς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 140mm, ειδικό Πετροβάμβακα με ECOSE Technology της Knauf Insulation, NaturBoard POD EXTRA, πάχους 30mm και εκάστοτε κονίαμα ως στρώση πλήρωσης, έχουν καταδείξει σταθμισμένη τιμή ηχομείωσης κτυπογενούς ήχου:

ΔLw =34,6dB με 35mm στρώση υλικού πλήρωσης Knauf FE 60 Magic

ΔLw =30 dB με 40mm στρώση τυπικής τσιμεντοκονίας

Αποτελέσματα διόλου ευκαταφρόνητα εάν αναλογιστούμε πως ο κτιριοδομικός κανονισμός της χώρας μας (Φ.Ε.Κ. 59/Δ/1989) θέτει ως ένα από τα απαραίτητα κριτήρια «κανονικής ακουστικής άνεσης» για οριζόντια χωρίσματα (οροφές/δάπεδα) ανάμεσα σε δύο διαμερίσματα του ίδιου κτιρίου (κατοικίες), μέγιστη επιτρεπτή τιμή L’n,W (σταθμισμένη κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου) τα 60dB. Για την κατηγορία «υψηλής ακουστικής άνεσης» μάλιστα, η απαίτηση είναι πιο αυστηρή καθώς η τιμή L’n,W  δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 55dB.

            Τα πλεονεκτήματα ωστόσο που παρέχει ο ειδικός πετροβάμβακας πλωτών δαπέδων στην κατασκευή δε σταματούν εκεί, καθώς ένα υλικό όπως το προαναφερθέν NaturBoard POD EXTRA, προσφέρει επιπλέον

Θερμομόνωση – διαθέτει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,039 W/mK

Πυροπροστασία καθότι άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά ΕΝ 13501-1

Απαραίτητη αντοχή συμπίεσης και ταυτόχρονα κατάλληλη δυναμική ακαμψία - Συμπιεστότητα: CP2 κατά EN 12431

            Τέλος, αν και είναι γνωστό πως η κάθε περίπτωση κατασκευαστικής εφαρμογής είναι κάτι που πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και υπό το πρίσμα των ειδικών απαιτήσεων και συνθηκών που τη διέπουν, κάποια βασικά βήματα που μπορούν να αναφερθούν ως “κατευθυντήριες γραμμές» μιας ορθής εγκατάστασης ενός ηχοαπορροφητικού, πλωτού δαπέδου με πετροβάμβακα είναι τα ακόλουθα:

Περιμετρικά στη βάση των τοίχων (σοβατεπιά) τοποθετούνται ειδικές λωρίδες πετροβάμβακα (πάχους π.χ. 13mm) που θα αποσυνδέσουν το κονίαμα (π.χ. τσιμεντοκονία) από τα δομικά στοιχεία τοιχοποιίας και έτσι θα αποτρέψουν την πλευρική μετάδοση του κτυπογενούς ήχου από την κατασκευή του δαπέδου στον τοίχο και περαιτέρω σε άλλους χώρους.

Στη συνέχεια, οι ειδικές πλάκες πετροβάμβακα δαπέδων όπως  το NaturBoard POD EXTRA, τοποθετούνται επί της πλάκας σκυροδέματος (χωρίς κενά μεταξύ τους).

* Σημείωση : Είναι απαραίτητη η παροχή διαδρόμων μεταφοράς/εργασίας πάνω από τον πετροβάμβακα με προσωρινά μέσα βάδισης για την αποφυγή σημειακής ζημιάς στο μονωτικό.

Ένα φράγμα υδρατμών, όπως η μεμβράνη Homeseal LDS 35 πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από τον πετροβάμβακα, με επικάλυψη 10-15 cm μεταξύ των διαδοχικών φύλων.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το επιθυμητό υλικό πλήρωσης (υγρή τσιμεντοκονία, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα κ.ο.κ.) και η τελική επικάλυψη του δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές των αντίστοιχων παραγωγών των υλικών που επιλέγονται.

Συνοψίζοντας, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός πως οι σύγχρονες τεχνικές και υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας για μια πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών, μπορούν να δώσουν απάντηση ακόμη και στην αυστηρότερη απαίτηση αισθητικής, άνεσης και αειφορίας. Αυτό που παραμένει υποκειμενικό ζήτημα, είναι η απλή απόφασή μας να τα ενσωματώσουμε στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των έργων που διαχειριζόμαστε και μας αφορούν, είτε ως επαγγελματίες είτε κυρίως ως χρήστες. Ένα δάπεδο που μας προστατεύει από τον ενοχλητικό και υπόκωφο ήχο ακόμη και του πλέον αθώου βαδίσματος, δε θα έπρεπε να αποτελεί πολυτέλεια που μπορούν να απολαύσουν μόνο οι ένοικοι των καλών ξενοδοχείων, αλλά αυτονόητη πραγματικότητα για κάθε ένοικο και ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας.