Οδηγίες για εφαρμογή εξωτερικής θερμοπρόσοψης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Παρακολουθήστε το νέο βίντεό μας για την εξωτερική θερμοπρόσοψη με Πετροβάμβακα FKD-S Thermal & FKD-N Thermal. Αποτελεί έναν χρήσιμο και άμεσα συνοπτικό οδηγό εφαρμογής ενός τυπικού ολοκληρωμένου συστήματος. 

Επίσης κατεβάστε εδώ τον οδηγό εφαρμογής σε μορφή .pdf (1.1 MB)

 

Ακολουθεί τεχνική περιγραφή προδιαγραφής και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου με ΕΤΑ συστήματος θερμοπρόσοψης με Πετροβάμβακα σε συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του ΕΟΤΑ (European Organisation for Technical Approvals - Ευρωπαϊκός Oργανισµός για Tεχνικές Eγκρίσεις) και της EAD 040083-00-0404: Οδηγία για Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σχετικά µε Σύνθετο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης µε Επίχρισµα (External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering ETICS):

Προετοιµασία

Πλάκες πετροβάµβακα FKD-Ν Thermal & FKD-S Thermal µπορούν να συγκολληθούν σε µία οποιαδήποτε επίπεδη, σκληρή, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Σε παλαιά κτίρια, ελέγξτε το κονίαµα, αφαιρέστε χαλαρά κοµµάτια και γεµίστε αυτά τα µέρη µε κλασσικό σοβά πριν την εφαρµογή. Σε πεπαλαιωµένες επιφάνειες µπετόν θα πρέπει να γίνει καθαρισµός µε εκτόξευση νερού.

1. Εγκατάσταση του κάτω προφίλ βάσης - Στο κάτω µέρος στερεώνεται µεταλλικό προφίλ µε βύσµατα αγκύρωσης (µέγιστο 3 τεµ/m). Αυτό το προφίλ παρέχει ένα εφαρµοστό τελείωµα στην πρόσοψη, προστατεύει το κάτω άκρο της πλάκας και επιτρέπει την τοποθέτηση του µονωτικού υλικού σε µία οριζόντια βάση.

2. Εφαρµογή κόλλας - Οι μονωτικές πλάκες στερεώνονται στον τοίχο του υποβάθρου με υλικό επικόλλησης και επίχρισης από ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσφυση της κόλλας, θα πρέπει να προηγείται ένα είδος ασταρώματος με επίπεδο μυστρί ή σπάτουλα, στα σημεία της πλάκας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί αμέσως μετά η κύρια ποσότητα του υλικού επικόλλησης του πετροβάμβακα. Η εφαρμογή του υλικού επικόλλησης γίνεται στο περίγραμμα του μονωτικού και σε ενδιάμεσα σημεία του, ώστε η επιφάνεια που θα καλύπτει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% της επιφανείας της πλάκας. Το υλικό επικόλλησης δεν πρέπει να εισχωρεί ανάµεσα στις ενώσεις των πλακών.

3. Επικόλληση των πλακών πετροβάµβακα στον τοίχο βάσης - Πλάκες πετροβάµβακα FKD-S, τοποθετούνται κοντά η µία στην άλλη, πιέζοντας τη µία πλάκα δίπλα σε αυτή που κολλήθηκε πρώτα. Η επόµενη σειρά πρέπει τοποθετείται σε απόσταση µισής πλάκας σε σχέση µε την προηγούµενη σειρά έτσι ώστε να αποφεύγονται συνευθειακοί αρμοί. Ομοίως και στις ακμές του κτιρίου Η οµαλότητα / επιπεδότητα των εξωτερικών επιφανειών ελέγχεται στη συνέχεια µε έναν οδηγό κατάλληλου µήκους (π.χ. µε ένα κοµµάτι προφίλ ή µε ένα ξύλο). Στις γωνίες, στα παράθυρα και στις πόρτες, πρέπει να τοποθετούνται ολόκληρες πλάκες µε σκοπό την αποφυγή ρηγµατώσεων στις γωνίες του τελικού στρώµατος του κονιάµατος. 

4. Στερέωση των πλακών πετροβάµβακα µε βύσµατα αγκύρωσης -  Στη συνέχεια οι πλάκες στερεώνονται και μηχανικά με κατάλληλα βύσματα αναλόγως του υπάρχοντος υποβάθρου. Στην περίπτωση υποβάθρου από λιθοδομή, επιλέγονται βύσματα πλαστικά, καρφωτά, κατάλληλα για τοποθέτηση σε υπόβαθρο σκυροδέματος (ενδεικτικού τύπου “EJOT H3 Thermoprosopsis” ή “Knauf καρφωτό nail in” ) βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας ETAG 014, για πρόσθετη προστασία του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις, σε μήκος διάστασης σύμφωνα με το πάχος της μονωτικής πλάκας και βάθος αγκύρωσης ≥4cm. Τα βύσματα τοποθετούνται σε κατάλληλο αριθμό, συνήθως 4-6/m2, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα - ενδεικτικός τύπος «W». Ωστόσο, σε περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών από τη σκοπιά των ανεμοπιέσεων, είθισται ο αριθμός των βυσμάτων να αυξάνεται, ειδικά στις ζώνες άκρων της τοιχοποιίας.

5. Εγκατάσταση γωνιοκράνων µε υαλόπλεγµα και ενίσχυση στις γωνίες των ανοιγµάτων - Πριν την εφαρµογή του πρώτου στρώµατος κόλλας στο οποίο εγκιβωτίζεται υαλόπλεγµα, όλες οι γωνίες του κτιρίου και τα ανοίγµατα πάνω στην πρόσοψη πρέπει να ενισχυθούν µε γωνιόκρανα µε υαλόπλεγµα. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων στην πρόσοψη, µία επιπλέον λωρίδα υαλοπλέγµατος πρέπει να τοποθετείται στις γωνίες των ανοιγµάτων σε γωνία 45° σχετικά µε το άνοιγµα, διάστασεων 20x40εκ.

6. Εφαρµογή της κόλλας στην οποία εγκιβωτίζεται ένα ενισχυµένο πλέγµα - Εφαρμόζεται εφόσον απαιτείται, αρχική στρώση εξομάλυνσης  από ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα - αντίστοιχο με το υλικό επικόλλησης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί - και πρέπει να τηρηθεί ο καθοριζόμενος χρόνος στεγνώματος μεταξύ της στρώσης εξομάλυνσης (εξίσωση ανισοσταθμιών σε τοποθετημένες θερμομονωτικές πλάκες) και της εφαρμογής της οπλισμένης βασικής στρώσης σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού. Ακολουθεί εφαρμογή σε στρώσεις μικρού πάχους  - από 5 έως 7mm, ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος, και εγκιβωτισμός αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος ενίσχυσης του επιχρίσματος, με καρέ 4Χ4mm, βάρους 160 gr/m². Στη συνέχεια, εφαρμόζεται αστάρι νερού με χαλαζιακή άμμο, για προετοιμασία υποβάθρου πριν την εφαρμογή τελικού επιχρίσματος

7. Εφαρµογή τελικού στρώµατος στην πρόσοψη - Τέλος εφαρμόζεται τελικό επίχρισμα οργανικό ή ανόργανο, υδροαπωθητικό, ατμοδιαπερατό, κατά προτίμηση ενισχυμένο με σιλικόνη (ΕΝ 15824), σε διαφορετικές κοκκομετρίες (1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm) αδρανών, με την δυνατότητα εργοστασιακού χρωματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης και έργου. Πάχος στρώσης αντίστοιχο με την κοκκομετρία. Το τελικό στρώμα της πρόσοψης πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζει διαπερατότητα υδρατμών.

Σηµειώσεις για την εγκατάσταση:

Οποιαδήποτε φάση οικοδόµησης πρόσοψης δεν πρέπει να εκτελείται σε θερµοκρασίες κάτω απο +5°C ή πάνω από +25°C, ενώ βρέχει ή µέσω ισχυρών ανέµων.

Στην περίπτωση εκκίνησης του συστήματος σε σημεία όπου το κτίριο βρίσκεται σε επαφή με το φυσικό έδαφος, τότε η έναρξή του γίνεται με oδηγό εκκίνησης αλουμινίου με νεροσταλλάκτη, πάχους σύμφωνα με το πάχος του μονωτικού υλικού, για το σωστό αλφάδιασμα κατά την εφαρμογή του συστήματος, και σε ύψος τουλάχιστον τουλάχιστον 30-40 cm πάνω από την τελική στάθμη του εδάφους. Στα σημεία εκκίνησης του συστήματος - σημεία με έντονη καταπόνηση από υγρασία (περιμετρική ζώνη υψηλής στεγάνωσης, εκκίνηση από μπαλκόνια, εσωτερική όψη στηθαίου δώματος, πεζοδρόμια) θα εφαρμοστούν θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένο πολυστυρένιο υψηλής πυκνότητας ή εξηλασμένη πολυστερίνη.

Για οποιαδήποτε επιπλέον τεχνική πληροφορία σχετικά µε την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου υλικού από το εκάστοτε ολοκληρωμένο, πιστοποιημένο σύστηµα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, επικοινωνήστε απευθείας µε τον κάτοχο του συστήματος.