Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης - Supafil 045 Παρθένος Ορυκτοβάμβακας μόνωσης σκεπής

Supafil 045 Παρθένος Ορυκτοβάμβακας μόνωσης σκεπής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρθένος ορυκτοβάμβακας Supafil πλήρωσης για σκεπές.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,045 W/(mK)

Πίνακας απόδοσης του SUPAFIL 045 στη σκεπή:

Περισσότερες πληροφορίες

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language

Σεπτέμβριος 2019

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard