Οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας των μονωτικών υλικών (τιμές λ σε W/mK, που χαρακτηρίζουν το υλικό) χρησιμεύουν για τον υπολογισμό της μέγιστης θερμικής διαπερατότητας των κατασκευών (τιμές U σε W/m2K).

 Στις 30 Μαρτίου 2010 υπογράφηκε ο πρώτος ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων), σύμφωνα με το Νόμο 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91

Στις 12 Ιουλίου 2017 δημοσιεύθηκε η απόφαση με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 με την οποία εγκρίθηκε και δημοσιευτηκέ ο ανανεωμένος ΚΕΝΑΚ 2017,  ο οποίος ισχύει έως και σήμερα

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμικής διαπερατότητας για νεόδμητα κτίρια, ορίζονται για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες ως εξής:

Τιμές θερμικής διαπερατότητας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων)

U (W/m2K) Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Τοιχοποιία

 

Εξωτερικοί τοίχοι

 

0,55 0,45 0,40 0,35

Οροφή

 

ΣκεπήΕπίπεδη οροφή

 

0,45 0,40 0,35

0,30

Δάπεδο pilotis

 

Δάπεδα

 

0,45 0,40 0,35

0,30